Játékszabályzat

RÉSZVÉTELISZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A FELIX „A CICA VIGYE EL… ÉS A GAZDIJA!”
ORSZÁGOS FOGYASZTÓI PROMÓCIÓS JÁTÉKHOZ


A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételiszabályzat automatikus elfogadását jelenti és ezzel a Játékos vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

1.    A Játék szervezője, lebonyolítója és közreműködője

a.    A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő országos fogyasztói promóciós játék („Játék” vagy ”Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267926; „Szervező”).
b.    A Játék lebonyolításában a Szervező megbízottjaként közreműködik továbbá a Human Telex Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 216/B.; levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-064170; „Közreműködő” vagy „Megbízott”).

2.    Részvételi feltételek 

2.1. A játékban kizárólag azon Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki 16. életévét betöltötte, és aki a promóció időtartama alatt vásárol egyidejűleg legalább 500 Ft értékben FELIX macskaeledelt vagy jutalomfalatot (bármelyik íz variánst és kiszerelést),  továbbá a megvásárolt FELIX termék vásárlását igazoló blokk számla, vagy online vásárlás után kapott Petissimo számla adatait a jelen játékszabály 3. pontjában írtak szerint feltölti a jatek.purina-felix.hu weboldalra („Pályázat”), a Szabályzatban rögzített személyes adatainak megadásával, illetve a játékba történő regisztrációval együtt. Egy blokk, számla a rajta szereplő Felix macskaeledel vagy jutalomfalat 500 Ft-ot meghaladó értékben történő vásárlása esetén is csak egy pályázatként használható fel.
A Játék időtartama: 2019. január 15. 00:01 – március 12. 23:59

2.2. A nyereményjátékban csak a Játék indulását (2019. január 15.) követően és a nyereményjáték végét megelőzően vásárolt FELIX termékek blokkjával lehet regisztrálni.

2.3. A Játékos köteles a termék vásárlását igazoló tételes blokkot, vagy online számlát a Játék teljes időtartama alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és nyertesként való kisorsolás esetén a Szervező megbízottjának bemutatni és személyazonosságát, életkorát igazolni az e-mailben megadott határidőig. A nyertes Játékos csak ezek együttes megléte esetében jogosult a nyereményének átvételére.


3. Hogyan lehet Pályázni?


3.1. Regisztráció
A Játékban való részvétel feltétele a Játékos regisztrációja a Játék weboldalán. A regisztrációhoz a játékosnak az alábbi adatokat kell megadnia:
•    név
•    e-mail cím
A játékos a regisztrációt követően tud pályázatot beküldeni. A regisztrációt követően a Feltöltött kódjaim menüpontban tudja ellenőrizni a már beküldött pályázatait. 
A játékosnak lehetősége van a regisztráció során megadott adatait (kivéve email cím), korábban beküldött pályázatait módosítani, valamint korábban beküldött pályázatait vagy profilját törölni a szervező számára, a jatek@purina-felix.hu email címre küldött üzenet formájában. A szervező módosítási és törlési kérésekre 72 órán belül válaszol. A szervező javasolja a játékosoknak, hogy ilyen kéréseiket a játékban megadott e-mail címükről küldjék a szervezőnek a Játékos egyértelmű beazonosítása végett.
Nyertes pályázatok kiértesítést követő módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a Játékos pályázatának vagy profiljának törlését kéri, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti.
Egy korábban beküldött pályázat esetében a szervező egy módosítási kérést fogad, további módosítási lehetőség nincs. A korábban beküldött pályázatok módosítása kapcsán a szervező fenntartja magának a jogot a módosítás megtagadására.

Pályázat beküldése blokk esetén
A Játékban részt vevő Játékosnak a jatek.purina-felix.hu​​​​ weboldalon lévő Kódfelt öltés aloldalon kell a személyes adatait (név, e-mail cím) és a blokk adatait (AP kódot, vásárlás időpontját (percre pontosan), és vásárlás végösszegét) feltöltenie. A feltöltést követően a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt is kap a Játékos a feltöltésről. 

Feltöltendő adatok: (a képek csak illusztrációk) 
Blokk/nyugta esetén                         

blokk
 

3.2. Pályázat beküldése gyűjtőblokk esetén
Amennyiben a Játékos olyan boltban vásárol, ahol gyűjtőblokkot adnak, ott a vásárlónak kérnie kell, hogy a pénztáros írja rá a gyűjtőblokkra, hogy vásárolt FELIX terméket és milyen összegben, pecsételje le a cég pecsétjével, és írja alá a pénztáros.

3.3. Pályázat beküldése online vásárlásról kapott Petissimo számla esetén
A Játékban részt vevő Játékosnak a jatek.purina-felix.hu ​​​​​​weboldalon lévő Kódfeltöltés aloldalon kell a személyes adatait (név, e-mail cím) és az online vásárlásról kapott Petissimo számla számát és a vásárlás végösszegét feltöltenie. A feltöltést követően a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt is kap a Játékos a feltöltésről.

Feltöltendő adatok: (a képek csak illusztrációk) 
Petissimo online vásárlásról kapott számla esetén                    

Petissimo számla


3.4. AP kód nélküli számlák 
Az AP kóddal nem rendelkező számlák nem vesznek részt a Játékban.


3.5. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be a Játékba, ezzel növelve nyerési esélyét. Egy vásárlás adataival azonban csak egyszer lehet pályázni. 
A Szervező jogosult a Pályázat valóságát, érvényességét, meglétét nyertességtől függetlenül is ellenőrizni. Egy blokk a vásárolt termékek értékétől függetlenül csak egy Pályázathoz használható fel. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

 4. A Játék időtartama

A Játék 2019. január 15. 00:01-tól március 12. 23:59-ig tart.
Az időpont tekintetében a Szervező által biztosított weboldal szerverideje a mérvadó.

A Játék időtartama előtt vagy után kiállított blokk adataival nem lehet pályázni. Online vásárlás esetén a vásárlást igazoló számlán szereplő teljesítés kelte a promóció időtartamába kell essen. 

5. Nyeremények  
 
A Játék időtartama alatt nyerő időpontos napi és heti nyeremények, továbbá egy fődíj sorsolására kerül sor. 
A nyeremények változtatásának jogát a promóció teljes időtartama alatt a Szervező fenntartja.
A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos értékű, de más nyereményre nem válthatók.

5.1 Napi nyeremény
Minden egyes játéknap tekintetében 5 db napi nyereményre vonatkozó nyerő időpont kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 290  darab nyerő időpont kerül kisorsolásra. A napi nyerő időpontok adott játéknapon 00:00 és 23:59 közötti időpontokra esnek. A pályázatok feltöltésére a játékosoknak a promóció ideje alatt minden nap 00:00-23:59-ig van lehetőségük. Az 5.1.1. pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a napi nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot. Amennyiben két Pályázat beküldésének időpontja másodpercre megegyezik, abban az esetben a rendszerben korábban feltöltött érvényes pályázat lesz a nyereményre jogosult. A kódfeltöltéskor a rendszer generál egy sorszámot a feltöltőnek, így a sorszám alapján kerül ki a nyertes.

Amennyiben a nyerő időpont nyeremény nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott nyeremény tekintetében.
A tartaléknyertesek a nyerő időpont utáni időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 
Egy nyerő időpont kapcsán a jelen pont szerint összesen három tartaléknyertes kerül meghatározásra. Amennyiben két nyerőidőpont között nincs annyi beküldött Pályázat, hogy azok közül kijelölhető lenne három tartaléknyertes, úgy a következő két nyerő időpont között beküldött Pályázatok (kivéve az adott nyerő időpontok alapján jogosult nyertesek) közül kerül kijelölésre a hiányzó tartaléknyertes. Az adott nyerő időpont nyertese nem lehet tartaléknyertes amiatt, hogy a két nyerő időpont között kevés kódfeltöltés van. 
Amennyiben egy adott nyerőidőpont kapcsán nem érkezik be egyetlen érvényes Pályázat sem, úgy arra a nyerőidőpontra vonatkozóan Azonnali Nyeremény nem kerül kiosztásra.
A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik.  A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt legfeljebb 3 db napi nyereményt nyerhet. 

5.1.1 Napi nyeremény: 
FELIX termékcsomag, melynek tartalma 1 db FELIX Fantastic DUO 12x100g, 1 db FELIX Sensations 4x100g macskaeledel és 1 db FELIX Party Mix jutalomfalat.
Darabszám: napi 5 db, összesen 290  db

5.2 Heti nyeremények:
Minden játékhét tekintetében 3 db heti nyereményre vonatkozó nyerő időpont kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 24 darab nyerő időpont kerül kisorsolásra. A heti nyerő időpontok adott játéknapon 00:00 és 23:59 közötti időpontokra esnek. A pályázatok feltöltésére a játékosoknak a promóció ideje alatt minden nap 00:00-23:59-ig van lehetőségük. Az 5.2.1. pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a heti nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot. Amennyiben két Pályázat beküldésének időpontja másodpercre megegyezik, abban az esetben a rendszerben korábban regisztrált lesz a nyereményre jogosult.
Amennyiben a nyerő időpont nyeremény nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott nyeremény tekintetében.
A tartaléknyertesek a nyerő időpont utáni időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 
Egy nyerő időpont kapcsán a jelen pont szerint összesen három tartaléknyertes kerül meghatározásra. Amennyiben két nyerőidőpont között nincs annyi beküldött Pályázat, hogy azok közül kijelölhető lenne három tartaléknyertes, úgy a következő két nyerő időpont között beküldött Pályázatok (kivéve az adott nyerő időpontok alapján jogosult nyertesek) közül kerül kijelölésre a hiányzó tartaléknyertes. Az adott nyerő időpont nyertese nem lehet tartaléknyertes amiatt, hogy a két nyerő időpont között kevés kódfeltöltés van.
Amennyiben egy adott nyerőidőpont kapcsán nem érkezik be egyetlen érvényes Pályázat sem, úgy arra a nyerőidőpontra vonatkozóan Azonnali Nyeremény nem kerül kiosztásra.
A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik.  A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt legfeljebb 1 db heti nyereményt nyerhet. 

Érintett hetek:
1. hét: 2019. január 15. 00:00 – január 21. 23:59.
2. hét: 2019. január 22. 00:00 – január 28. 23:59.
3. hét: 2019. január 29. 00:00 – február 4. 23:59.
4. hét: 2019. február 5. 00:00 – február 11. 23:59.
5. hét: 2019. február 12. 00:00 – február 18. 23:59.
6. hét: 2019. február 19. 00:00 – február 25. 23:59.
7. hét: 2019. február 26. 00:00 – március 4. 23:59.
8. hét: 2019. március 5. 00:00 – március 12. 23:59. 


5.2.1 Heti nyeremény: 
Fujifilm Instax mini 9 fényképezőgép
Termék leírása:
https://www.fujifilm.eu/hu/termekek/instax/p/instax-mini-9#specifik--ci--k
Darabszám: heti 3 db, összesen 24 db

A Szervező és a Lebonyolító a heti Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.


5.3 Fődíj:

A fődíj sorsolásban minden olyan Játékos részt vesz, aki a Játék időtartama alatt az FELIX terméket vásárolt egyidejűleg legalább 500 Ft értékben és sikeresen pályázott. 

A fődíj 1 db 500 000 Ft értékű utazási utalvány.

Az utazási utalvány a Start Utazási Irodákban váltható be tetszőleges utazásra az utazási iroda kínálatának keretein belül, egyéni egyeztetés alapján.
Az utazási irodák listája: https://startutazas.hu/
Az utalvány 2019. december 31-ig használható fel.

Az utazásra és az ezzel kapcsolatos ügyintézésre a Start Utazási Iroda általános utazási-ill. szerződéses feltételei vonatkoznak. Az utalvány beváltható a Start saját utazási irodáiban (a részletes iroda lista megtalálható a www.startutazas.hu honlapon az Elérhetőségeink részen).

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak, és másra át nem ruházhatóak és nem meghosszabbíthatóak. Nem minősül a nyeremény átruházásának, amennyiben a fődíj nyertese a nyereményutazást nem egyedül veszi igénybe. 

A költségkeret túllépése esetén a nyertes Játékos köteles megfizetni a különbözetet. A meghatározott költségkeretnél kisebb értékű utazás választása esetén nincs lehetőség a különbözet megtérítésére a nyertes számára.

5.4. Garantált nyeremény, az első 500 legalább 10 érvényes pályázatot beküldőnek

Az első 500 játékos, aki legalább 10 érvényes, különböző pályázatot küld be a játék időtartamán belül, garantált nyereményben részesül. A nyeremény 1 db FELIX cicasátor. 
A garantált nyeremény nyertese a szervező kérésére köteles igazolni az őt a nyereményre feljogosító pályázatok érvényességét. 


A Szervező és a Lebonyolító a garantált Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

6.Nyereménysorsolások ideje, helyszíne és módja, és a nyertesek értesítése, jogosultság igazolása, tartaléknyertesek 

6.1 Sorsolások időpontjai:

Napi és Heti nyerő időpontok sorsolásának időpontja: 2019. január 7. 10:00
Fődíj sorsolásának időpontja: 2019. március 13. 10:00

6.2 A nyereménysorsolások helyszíne és módja

A nyereménysorsolások a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történnek, közjegyző jelenlétében, a Közreműködő levelezési címén (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet). 
A sorsolások nyilvánosak, de előzetes bejelentkezéshez kötöttek.

A Fődíj sorsolása alkalmával a Szervező egy (1) nyertest, és öt (5) tartaléknyertest sorsol.

6.3 A Nyertesek értesítése 

A Napi és Heti Nyeremények nyertesének értesítésére az adott napot illetve hetet követő öt (5) munkanapon belül, míg a Fődíj nyertesének értesítésére 2019. március 14. napjáig kerül sor. A tartaléknyertesek értesítésére a Nyereményre való jogosulttá válásának időpontját követő öt (5) munkanapon belül kerül sor.

6.4 Jogosultság igazolása 

A Lebonyolító az azonnali nyeremények nyerteseit a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti legkésőbb az adott nyerőidőpontot, illetve sorsolást követő 5 (öt) munkanapon (”Értesítés”) belül. A nyertes Játékos az e-mailben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a  nyereménye kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
A válasz emaillel egyidejűleg a nyertes Játékos köteles a 3. pont szerinti vásárlási adatokat olvashatóan tartalmazó blokkot scannelve e-mailben jatek@purina-felix.hu email címre, vagy másolatban postai úton a Lebonyolító címére (Humán Telex Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) beküldeni (teljes név, lakcím és e-mail cím megjelölésével), ellenkező esetben a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt átadni.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy csalás gyanúja esetén a Játékost és minden pályázatát indoklás és előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Szervező jogosult érvénytelennek minősíteni azokat a pályázatokat, amelyek esetében  pl. de nem kizárólagosan, ha egy vagy több nagyon hasonló pályázatot többször töltenek fel ugyan arról vagy akár más email címről.


6.5 Tartaléknyertesek

A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes
-    nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, vagy írásban lemond a nyereményről, illetve 5 munkanapon belül nem nyilatkozik. 
-    nem tudja bizonyítani ép sérülésmentes, olvasható állapotú blokkal vagy számlával a vásárlást, amelyet a Közreműködő/Szervező részére e-mailen keresztül elküld, így kizárásra kerül, 
-    vagy a sorsolástól számított 5 munkanapon belül a Játékban megadott e-mail címen nem elérhető, valamint, 
-    ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond. 

7.  Nyeremények átadása
7.1. A Napi és Heti Nyereményeket a Közreműködő a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos igénybevételre vonatkozó nyilatkozatának megtételétől számított kilencven (90) munkanapon belül részére Sprinter futárszolgálat igénybevételével eljuttatja a Játékos által megadott címre.

A Nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékosok kötelesek együttműködni a Közreműködővel annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a sorsolást követő legrövidebb időn belül sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Nyeremények házhozszállításakor a Nyertesek mindegyike kap egy előzetes értesítést arról, hogy a Nyereményüket a futárszolgálat várhatóan mikor fogja kézbesíteni a következő munkanapon. Az értesítés e-mail-ben történik. Amennyiben a Nyertes nem tudja átvenni a Nyereményt, úgy annak kézbesítésével a futárszolgálat újból megkísérli. Amennyiben a Nyertes a 2. kézbesítéskor nem veszi át a Nyereményét, az visszaszállításra kerül a Szervező Megbízottjának irodájába: Human Telex Kft (1036, Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet). Innentől kezdve a Nyertesnek lehetősége van arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban, 30 napon belül személyesen vagy meghatalmazottja útján (írásos meghatalmazással) átvegye a fenti helyszínen Nyereményét. Amennyiben erre 30 napon belül nem kerül sor, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére adott Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az általa megadott adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7.2.  Az 500 000 Ft értékű utazási utalványt a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) személyesen veheti át a Szervezőtől a vele előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

A Nyertesek (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesek) kötelesek együttműködni a Közreműködővel/Szervezővel, illetve az Utazási Irodával annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a sorsolást követő legrövidebb időn belül sor kerülhessen. A Közreműködő/Szervező, illetve az Utazási Iroda a Nyeremények átvételének lehetőségét az érintett nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos számára kizárólag előre egyeztetett időpontban tudja biztosítani. A Nyeremények átvételének időtartama nem hosszabbítható meg, így a hivatkozott pontokban foglalt határidők nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) általi, bármely okból történő elmulasztása a nyertesre (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesre) nézve jogvesztő.
A Nyeremény felhasználásával kapcsolatos szolgáltatásokat az Utazási Iroda nyújtja. A Nyeremény felhasználásának lehetséges időpontjait, illetve feltételeit és részleteit az Utazási Iroda határozza meg; e tekintetben a Résztvevő az Utazási Irodával tud egyeztetni.
A Nyeremények felhasználásának feltételeiről és részleteiről a nyertes Résztvevők a Nyeremények átadásakor, illetve az Utazási Irodával való egyeztetés keretében tájékozódhatnak teljeskörűen, emellett az Utazási Iroda szolgáltatási feltételeiről bővebben a https://startutazas.hu/info/feltetelek elérhetőségen is olvashatnak.


8. Nyeremények adózása

A Nyereményekhez tartozó valamennyi adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

9. A Játék lebonyolítása
A nyereményjáték internetes szolgáltatását Szervező a Human Telex Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet) lebonyolításában biztosítja (továbbiakban: Szervező megbízottja).
A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, hibás adatokkal való kódfeltöltés stb.) a Szervező és a Szervező megbízottja a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az info@hu.nestle.com e-mail címen ad.

A Szervező, valamint a Szervező megbízottja nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat
10.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó

A Játékban való részvétel keretében a Játékos által önként megadott, személyes adatok (ideértve a Kódfeltöltés során megadott, személyes adatokat, illetve az esetleges nyertesség esetén a kapcsolattartás, illetve a Nyeremény átvétele során megadott, illetve felvett adatokat) kezelését a Nestlé Hungária Kft. (Szervező) (adatait és elérhetőségét lásd az 1.1. pontban) mint adatkezelő végzi.
Emellett az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat az alábbi adatfeldolgozók adatfeldolgozó látják el.

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
Human Telex Kft.  (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) a nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése és kapcsolattartás, nyeremények kiküldése                                     
SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.) nyertesek nyereményeinek eljuttatása a megadott címre
Bata László E.V. (6792 Zsombó, Petőfi utca 29.)

weboldal fejlesztése és üzemeltetése


10.2. Az adatkezelés jogszabályi háttere 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  („Info tv.”) rendelkezései megtartásával történnek; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.

10.3. Az adatkezelések jogalapja
Az adatkezelések, adatfeldolgozások jogalapja az érintett személyek hozzájárulása. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Játékos önkéntes adatszolgáltatásán alapulnak. 

A Játékos által a Szervező, illetve a Közreműködő rendelkezésére bocsátott adatok valóságát, naprakészségét, pontosságát a Szervező, illetve a Közreműködő nem vizsgálja, azok valóságáért, naprakészségét, pontosságát a Játékos felelős.

10.4. Az adatkezelések célja és időtartama
A Játékos a Játékban való részvétellel: 

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév megjelölésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljék; 

- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrzi meg a Szervező. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg a Szervező.

A Szervező a Játékos által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem használja fel a Játékos hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Szabályzatban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Szervező, illetve a Közreműködő a Játékos adatait törli. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékost.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a DataProtectionOffice@nestle.com címre.
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el. 


10.5. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungária Kft: info@hu.nestle.com e‑mail címen, illetve a Human Telex Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. V. emelet postai címen. 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 
Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.
 Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:www.naih.hu


11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

11.2. Amennyiben a nyereményjáték a Szervező és a Lebonyolító minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a nyereményjáték egy részét vagy egészét.

11.3. A Szervező és a Lebonyolító jogában áll felkérnie a résztvevőket életkoruk és személyazonosságuk igazolására.

11.4. A Nyereményjátéknak a Regisztrációval, Kódfeltöltéssel és sorsolásokkal kapcsolatos informatikai hátterét, valamint ezek lebonyolítását a Human Telex Kft, mint Közreműködő (adatfeldolgozó) végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok az info@hu.nestle.com e-mail címre küldhetők.

A Szervező és a Lebonyolító minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a nyereményjáték során technikai problémák ne forduljanak elő. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a szolgáltatásban technikai problémák, rendszer- és szoftverhibák, késedelmek vagy egyéb olyan jellegű problémák miatt bekövetkező fennakadásokért, amelyek akadályozhatják a résztvevőket abban, hogy részt vegyenek a nyereményjátékban vagy felkeressék a nyereményjáték weboldalát. Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító nem vonható felelősségre adatvesztésért abban az esetben, ha a résztvevő adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy az oldalt futtató szerverekkel fennálló/hálózati kapcsolat (bármely okból kifolyólag) megszakad.


11.5. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a jatek.purina-felix.hu ​​​​internetes oldalon.

11.6. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó. 

11.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a jatek.purina-felix.hu weboldalon is közzéteszi.

11.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a jatek.purina-felix.hu honlap (online felület) teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

11.9. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a jatek.purina-felix.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

11.10. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárják a felelősségüket a jatek.purina-felix.hu honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget és minden kártérítési igényt kizár az esetleges téves nyertestértesítés vagy a nyertesértesítés során történő téves nyeremény megjelölés és az ebből fakadó valamennyi igény miatt.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

11.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.


Budapest, 2019.01.09.
                                                                                                                              ………………………….
                                                                                                                            Szervező/adatkezelő


 


1. sz. Melléklet.Az oldalon használt sütik részletezéseNév: IDE
Domain: .doubleclick.net


Lejárat: 2 hónap


Leírás: Cookie-kat használunk az internet különböző oldalain általunk megjelenített hirdetések esetén is. A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol. Név: _utma
Domain:.jatek.purina-felix.hu


Lejárat:2 év az elhelyezést vagy frissítést követően


Leírás: Urchin Tracking Module cookie. Ez a süti azt rögzíti, hogy a látogató hányszor látogatott az oldalra. A Google Analytics a cookie-ból származó adatokat használja az oldal teljesítményének (pl. látogatások idejének) értékelésére.


Név: _utmb és _utmc
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: munkamenet végén, ill. látogatás után 30 perc


Leírás: Urchin Tracking Module cookie.  A B és C sütik testvérek, együtt rögzítik a látogatások időtartamát. Az __utmb a pontos, pillanatnyi idõpontot rögzíti, amikor egy látogató belép az oldalra, míg a __utmc a pontos idõpontot , amikor a látogató elhagyja az oldalt. Az __utmb a munkamenet végén lejár. A __utmc 30 percet vár az oldal elhagyása után, majd ezt követően lejár. Erre azért van szükség, mert az __utmc nem tudja mikor zárja be a user a böngészőjét, vagy hagy el a weboldalt, így azt nézi, hogy 30 percen belül történik-e új oldalmegtekintés, és ha nem, lejár.


Név: _utmt
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 10 perc


Leírás: Urchin Tracking Module cookie. A lekérdezés típusát rögzíti, ami a következő lehet: esemény, tranzakció, tétel vagy egyéni változó. 

Név: _utmz
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 6 hónap az elhelyezést vagy frissítést követően


Leírás: Urchin Tracking Module cookie. Az __utmz azt tartja nyilván, hogy honnan, milyen kereső használatával, milyen linkre kattintva, milyen kulcsszavakra keresve és a világ mely tájáról érkezett az oldalra a felhasználó. 15.768.000 másodperc - vagy 6 hónap után jár le. Ez a cookie segíti a Google Analytics-et abban, hogy tudja, hogy melyik látogatót milyen forráshoz / médiumhoz / kulcsszóhoz kell rendelnie a célkonverzió vagy egy e-kereskedelmi tranzakció mérése során. A __utmz segítségével ennek a cookienak a saját éltettartam hossza is szerkeszthető egy egyszerá testreszabással a Google Analytics nyomkövetési kódban.

Név: _dc_gtm_UA-xxxxxxxx-x
Domain: .purina-felix.hu


Lejárat: 2 év


Leírás: Google Tag Manager cookie. Ez a cookie azoknál a weboldalaknál jelenik meg, amelyek Google Tag Managert használnak az oldalba való egyéb szkriptek és kódok betöltéséhez. Ahol ilyet használnak, ott ennek a sütinek a használata kifejezetten szükséges, mivel nélkülük az adott szkriptek nem működnének megfelelően. A süti nevének vége egy egyedi szám, amely a társított Google Analytics-fiók azonosítója. A cookie fő céla: Kifejezetten szükséges.

Név: _ga
Domain: .purina-felix.hu


Lejárat: alapértelmezetten 2 év, de Google Analyticsben módosítható


Leírás: Google Analytics cookie.  A Google Universal Analyticshez kapcsolódó cookie, ami a Google elterjedtebb analitikai szolgáltatát nagy mértékben fejleszti, kiegészíti.  Ez a cookie az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál azáltal, hogy egy véletlenszerűen generált számot hozzárendel az ügyfél azonosítóként. Minden egyes oldallekérdezésben szerepel, és ez alapján  értékeli az adott oldalra érkező látogatók számár, a munkamenetet és kampányadatokat. 

Név: _gid
Domain: .purina-felix.hu


Lejárat: 24 óra


Leírás: Google Analytics cookie. Ez a cookie segíti a Google Analytics-et, hogy megkülönböztesse egymástól az egyes oldalra látogató usereket. 

Név: incap_ses_xxx_xxxxxxx és visid_incap_xxxxxxx
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 1 év


Leírás: A Nestlé hoszting környezet által elhelyezett műszaki cookie.

Név: _ric
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 10 év

Név: __utmt__nesglobalhqtag
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 10 perc


Leírás:Urchin Tracking Module cookie. Leírását ld. a többi ilyen sütinél.

Név: fr
Domain: .facebook.com


Lejárat: 3 hónap


Leírás: A Facebook által hirdetései (targetálási) célra használt cookieja (a Facebook 2012-ES nyilatkozata alapján).

Név: SSESSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 10 perc


Leírás: Ez a süti csak sikeres belépés (bejelentkezés) után jön létre, ún. session cookie. Azért van rá szükség, hogy ne kelljen minden kattintásnál elkérnünk a jelszót, ahogy a felhasználó navigál az oldalon.

Név: _gcl_au
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: 3 hónap

Leírás: Google Universal Analytics süti.

Név: sc.ASP.NET_SESSIONID és sc.Status
Domain: .jatek.purina-felix.hu


Lejárat: Ez a süti a böngésző bezárásáig él

Leírás: SessionCam süti, az oldal felhasználóinak tevékenységét követi névtelenül. A kapott névtelen adatok segítségével még könnyebben használhatóvá tudjuk tenni az oldalainkat.